Kallelse till årsstämma

Brf Engelsmannen 4: Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum: 23 april 2013 kl. 19.00, välkommen från kl. 18.45

Plats: Scen Kaskad, Blackebergs centrum

Nu är det dags för ordinarie föreningsstämma. Vi kommer att välja ny styrelse och valberedning, samt gå igenom de ärenden som listas nedan. Vi går även igenom årsredovisningen.

Dagordning:

  1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Anmälan av protokollförare
  4. Val av justerare tillika rösträknare
  5. Fråga om kallelse till stämman behörighen skett
  6. Godkännande av dagordningen
  7. Beslut om arvode åt avgående styrelse och kommande styrelse
  8. Nyval av styrelse intill nästa ordinarie årsmöte
  9. Val av valberedning intill nästa ordinarie årsmöte
  10. Mötets avslutande

Observera att inga andra frågor än de som står på dagordningen kommer att beslutas om.