Vad är en bostadsrätt?

Man brukar säga att man köper en bostadsrättslägenhet, men det är inte riktigt sant. Det man köper är en andel i en bostadsrättsförening, motsvarande lägenhetens andelstal.

Köpet blir giltigt först när föreningen har antagit dig som medlem. Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt kan bara ske till den som antagits som medlem i bostadsrättsföreningen.

När du köper en bostadsrätt får du nyttjanderätt till bostaden på obegränsad tid mot en årsavgift, som fastställs av styrelsen.

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med uppgift att upplåta lägenheter till medlemmar. Bestämmelserna avseende bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen (BRL) och lagen om ekonomiska föreningar (LEF). Medlemmars rättigheter och skyldigheter regleras i föreningens stadgar och av styrelsen beslutade ordningsregler.

I en bostadsrättsförening är det medlemmarna som bestämmer i demokratisk ordning med föreningsstämman som högsta beslutande organ. Föreningens verkställande organ är styrelsen. Styrelsen leder den dagliga verksamheten i föreningen och ansvarar för dess förvaltning. Det dagliga arbetet i föreningen bedrivs i sin tur av  förvaltaren, dels den tekniska förvaltaren (Driftia) och dels den ekonomiska (Deloitte).

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma

Högsta beslutande organ i föreningen är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma hålls vanligen i maj/juni varje år. Dagordning för sådan stämma framgår av föreningsstadgarna § 21. Vid stämman har alla medlemmar i föreningen lika rösträtt i beslutsfrågor – en röst per lägenhet. Stämman väljer styrelse, revisor och valberedning. Som medlem kan du lämna motioner till årsstämman om det är något du vill att styrelsen skall behandla eller ändra på. Motioner skall lämnas skriftligt till styrelsen.

Extra föreningsstämma

Styrelsen kan utlysa extra föreningsstämma för att fatta beslut i frågor som kräver mer än ett stämmobeslut. Kallelse sker i gängse ordning till extrastämman. Sådan stämma skall också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade.

Senast ändrad 16 september, 2023 kl 10:26