Renovering

Om du vill genomföra större renoveringar i din lägenhet, t.ex. om du vill ta bort en vägg, byta ut köket, göra förändringar i vattenledningar, påverkar våtrum etc. så ska du alltid lämna in en ansökan till styrelsen om detta. Styrelsen beslutar på nästa styrelsemöte om förändringar godkänns eller inte.

Börja med att ladda ner Ansökning-för-renovering-av-lägenhet. Skriv ut den, fyll i den och lämna den i föreningens postfack som du finner i entrén till huset. Observera att du INTE får påbörja något renoveringsarbete fören föreningen har meddelat sitt beslut rörande din ansökan.

Badrum och duschrum

Du kan minska risken för fukt- och mögelskador genom att följa nedanstående råd:

  • Låt dörren stå öppen när du duschat
  • Kontrollera att utsugningsventilen i bad- eller duschrum inte är igensatt av damm eller smuts
  • Torka upp vatten på golvet
  • Rensa golvbrunnen regelbundet

Om du skall göra hål i väggen i bad- eller liknande bör du först täta hålet med tätningsmedel exempelvis silikon för våtrum. Om det genom ditt eget vållande eller vårdslöshet och försumlighet från din sida skulle uppstå en vattenskada får du bekosta reparationen själv (Bostadsrättslagen kap 7 § 12-2 stycket; föreningsstadgarna). För att minska de ekonomiska påkänningarna på din personliga ekonomi i händelse av att sådana skador skulle uppkomma har föreningen tecknat bostadsrättstillägg för föreningens samtliga medlemar. Reparation och underhåll av stamledningar är föreningens ansvar. Wc-spolning indelas i 2 delar: halv/fulltanksspolning. Ett snabbt tryck på spolknappen ger ”snålspolning”, ett längre tryck ger fullspolning.

Originalinredning

Många frågar om originalinredningen i lägenheten. Följande information finns:

  • Kök är tillverkat av Myresjökok och monterat 2006.
  • Garderober är tillverkade av ”Marbodal eller liknande” enligt produktbeskrivningen.

Balkong

Vill du måla tak och väggar, samt balkonggolvet i avvikande färg skall detta godkännas av styrelsen. Om trätrall läggs på balkonggolvet skall denna lätt kunna lyftas för inspektion av betongplattan i samband med tillsyn av lägenheten. Underbehandla golvet innan trätrall läggs på. Inglasning av balkong görs enligt gällande detaljplan, utförs av Lumon och bekostas av den boende. Utsidan av balkongen får inte målas eller på annat sätt förändras. För generella balkongärenden bör du alltid kontakta styrelsen. Särskilda regler gäller exempelvis för parabolantenner, markiser, grillning, etc. och borrning/annan förändring ska alltid godkännas av styrelsen.

Du får inte borra i vägg eller balkongplatta. T.ex. är det inte godkänt att sätta upp egen balkongbelysning (genom att modifiera fasaden).

Balkonglådor för växter

Balkonglådor får av säkerhetsskäl inte hängas på utsidan av balkongräcket.

Brandlarm

Varje lägenhet har ett elektroniskt brandlarm. Du som lägenhetsinnehavare ska själv kontrollera att detta fungerar (lyser) med jämna mellanrum.

Förrådsutrymme

Till varje lägenhet hör ett förrådsutrymme. Du kommer bara in i det rum märkt ”Förråd” där du har ett förråd.

Försäkring – bostadsrättstillägg

Alla boende måste teckna en hemförsäkring för sin lägenhet.

Föreningen har försäkrat fastigheten genom If försäkringar för de delar som fastighetsägaren är ansvarig för. Du kan fritt välja försäkringsbolag för din hemförsäkring.

Du som bor i bostadsrätt ska teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Om du hyr din lägenhet behöver du endast teckna hemförsäkring.

Köksfläkt

Ska du installera en köksfläkt, kontakta styrelsen och/eller den tekniska förvaltaren så att installationen blir utförd på rätt sätt. Installerar du en felaktig köksfläkt kan du bli skadeståndsskyldig.

Låsbrickor

Till varje lägenhet har ett antal låsbrickor (också kallade taggar/Aptus-brickor) delats ut vilka ger tillträde till porten, förrådsutrymme, miljöstuga, bokning och inträde i tvättstuga samt andra gemensamma utrymmen. Varje bricka är försedd med ett nummer som fungerar som en identifikation.Det är viktigt att anmäla förkomna brickor till Styrelsen/Safe Team för att upprätthålla den säkerhet som uppnåtts genom att införa det nya låssystemet. Förkomna brickor deaktiveras vid anmälan. Ny bricka bekostas av medlemmen själv. Det är inte tillåtet att på egen hand beställa brickor. Dessa beställningar måste gå via styrelsen. Vi uppmanar alla ny brf-innehavare att kontakta styrelsen gällande låsbrickor vid överlåtelse för att kontrollera att samtliga brickor/taggar överlåtits.

Nycklar

I samband med lägenhetsöverlåtelse övertar du som tillträdande bostadsrättshavare ofta nycklar till lägenhet samt låsbrickor till port, tvättstuga, miljöstuga och cykelrum från avflyttande bostadsrättshavare. Kontrollera med styrelsen antal låsbrickor som tillhör och är registrerade på lägenheten, du har ansvaret för att inga låsbrickor kommer i orätta händer. Se även ’låsbrickor’ ovan.

Du bör även kontrollera med Safe Team hur många lägenhetsnycklar om hör till din lägenhet, för din egen och dina grannars säkerhet.

Ohyra

Vid tecken på ohyra såsom pälsängrar, mal och mjölbaggar, kontakta omgående Anticimex AB, Kundtjänst tel. 08-19 00 30.

Parabolantenn

Parabolantenn får inte fästas i balkongräcket eller borras fast i balkongens betongplatta. Placering av parabolantenn måste godkännas av styrelsen även utan fastmontering. En s.k. expanderstång som kan fjäderspännas mellan golv och tak kan användas, efter styrelsens godkännande. Parabolen får av säkerhetsskäl inte heller sticka utanför balkongens ytterkant.

Porttelefon

Varje trapphusentré är försedd med porttelefon för att förhindra att obehöriga uppehåller sig i våra trappuppgångar. Tillträde till trappuppgångarna sker genom att ringa upp den man vill komma i kontakt med via displayen. Glöm inte att anmäla ditt telefonnummer till Styrelsen om du vill kunna nyttja porttelefonen (500 kr för nyinkoppling, 250 kr för ändring/tillägg). Anropet från porten sker genom en vanlig signal på din telefon. När man lyfter luren hörs först en melodi som informerar att signalen kommer från porten Om man inte önskar ge sig tillkänna för den besökande lägger man omedelbart på luren. För att öppna porten vid anrop tryck 5.

Störande arbeten

För arbeten i lägenheten som innebär borrande, spikande och dylikt får detta endast göras under följande tider måndag-fredag 07.00-20.00, lördag, söndag och helgdag 10.00-20.00.

Om man inte följer ordningsreglerna kan man bli av med besittningsrätten till sin lägenhet, oavsett om man är medlem (äger bostadsrätten) eller om man är hyresgäst.

Underhåll i lägenheterna

Varje medlem ansvarar för underhåll av sin lägenhet i enlighet med föreningsstadgarna. Via felanmälan till fastighetsskötaren kan beställning av vissa reparationer och installationer göras enligt fast taxa som du betalar själv. Du får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd från styrelsen.

Ventilation

Luften i lägenheterna förnyas genom att den via ett centralt fläktsystem sugs ut i badrum, duschrum och kök. Ny tilluft släpps in genom vädringsfönstren och vid vädring genom fönster och balkongdörr. Det är mycket viktigt med god ventilation bl a för att få bort fukt i bad- och duschrum. Du byter själv filter i lägenheten. Se även avsnittet om el, värme, vatten och ventilation för bl.a. information om filterbyte.

Senast ändrad 16 september, 2023 kl 15:42