Ordningsregler

BRF Engelsmannen4

I ett hus med många människor behöver du och dina grannar visa hänsyn till varandra. För att underlätta samvaron och höja trivseln gäller följande regler:

Störande vid obekväma tider

Med obekväma tider menas efter 22:00 och innan 07:00 om inget annat anges här nedan.

 • För att visa hänsyn till dina grannar bör du tänka att undvika följande;
  • Att Anpassa volymen på din TV, dator eller stereo så att du inte stör kringboende.
  • Att gå med hårda skor inomhus eller smälla i dörrar och dylikt, eftersom detta är ljud som lätt fortplantar sig i golv och väggar.
  • Att vid inflyttning och andra tillfällen inte spika eller borra i lägenheten mellan klockan 20.00 och 07.00 på vardagar och mellan 20.00 och 10.00 på lördag, söndag och helgdag.
  • Att undvika störande vattenspolning i lägenheten, särskilt mellan 23.00 och 06.00.
  • Att tappa upp badvatten eller töm stora mängder vatten sent på kvällen eller på natten.
 • Tänk också på att det är lyhört i trapphusen. Spring, lek och smällande dörrar kan lätt bli störande. Som boende ansvarar du även för att dina gäster inte stör grannarna.

Fester

Att ha fest är trevligt, men informera gärna dina grannar i god tid innan. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. En bra regel är att sänka ljudnivån ju senare det blir på kvällen. Tänk på att du är ansvarig även för dina gästers beteende.

Gemensamma utrymmen

Med gemensamma utrymmen menas trapphus, entreer, tvättstuga, sopsorteringsrum, barnvagnsförråd, Cykelförråd, gemensamma källarutrymmen, grillplatsen och resterande del av utomhusmiljön runt våra hus.

 

 • Det är av brandsäkerhetsskäl inte okej att röka i husets allmänna utrymmen (undantaget vår utomhusmiljö).
 • Av trivsel-, hygien- och framför allt brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att förvara sopor, möbler, pulkor, cyklar eller barnvagnar i korridoren, trapphuset eller källargångar. Det försvårar även för städpersonalen.
 • Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av styrelsen placera föremål i entré, trapphus, vinds- och källargångar samt att med hänsyn till brandfara m.m. inte belamra lägenheten, vinds- eller källarkontor.
 • Tvättstuga har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvarar för. Det betyder att du själv städar upp i tvättstugan efter att du använt den. Du ska alltså lämna tvättstugan ren och fräsch, så som du själv vill möta den. Städmaterial finns i tvättstugan. Du ska också hörsamma de speciella reglerna som gäller för tvättstugan och som finns uppsatt på väggen i tvättstugan.
 • Följa regler och anvisningar för sopnedkast, grovsopor och miljöstuga.
 • Inte köra bil eller annat fordon inom fastigheten så att fara, störning eller annan olägenhet uppkommer samt att endast parkera bil eller annat fordon inom fastigheten på anvisade parkeringsplatser.

Din lägenhet & balkong/uteplats

 • Du får inte utan särskilt tillstånd av styrelsen installera tvätt- eller diskmaskin (s.k. bänkdiskmaskin får dock installeras) eller köksfläkt och att vid installationen efter sådant tillstånd utföra installationen på ett fackmannamässigt sätt, att utöva tillsyn och kontroll av maskinen med vattenanslutningar och dylikt samt att vid varje tillfälle efter användandet stänga av vattnet till maskinen.
 • Du får inte utan särskilt tillstånd från styrelsen montera parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt och att vid monteringen  följa de monteringsanvisningar och regler som styrelsen anger.
 • Du ska hålla ordning på balkongen och inte använda balkongen till förvaring.
 • Du får Inte utan särskilt tillstånd från styrelsen ändra lägenhetens fasta inredning eller utrustning samt att inte göra ingrepp eller förändring i lägenhetens vatten-, värme- eller elsystem.
 • Du ska hålla balkong och altan fri från snö och is, att inte lämna fönster eller dörr öppen så att vatten- eller frysskada kan uppkomma.
 • Du får inte utan särskilt tillstånd av Styrelsen placera blomlåda eller dylikt på utsidan av fönster, balkong- eller altanräcke.
 • Du får Inte grilla med kol eller gasolgrill på balkongen eller den tillhörande uteplatsen om du har lägenhet i markplan. Det är okej med elgrill.Du får inte grilla utomhus i närheten av huset förutom på föreningens grillplats på grund av brandrisken.
 • Du får inte i diskho, handfat eller toalettstol spola ned vätskor (t.ex. matolja, miljöfarliga vätskor) eller föremål som kan orsaka stopp i fastighetens avlopp eller på annat sätt skada detta.
 • Du måste snarast anmäla fel eller brister till styrelsen som uppkommer i lägenheten samt förekomst av ohyra/skadeinsekter i lägenheten.
 • Du måste inneha en hemförsäkring för lägenheten samt att vidmakthålla sådan försäkring under hyresförhållandet eller så länge du äger bostadsrätten. Är du hyresgäst måste du inneha en hyresrättsförsäkring.

Övrigt

 • Inte vid något tillfälle hålla s.k. kamphund i lägenheten eller fastigheten i övrigt, att i övrigt hålla tillsyn över hund, katt eller annat husdjur så att husdjuret inte orsakar störningar, skadar eller förorenar lekplatser och trädgårdsytor eller utrymmen i huset och att husdjuret inte springer lös inom fastigheten samt att inte inom fastigheten lägga ut mat till djur.
 • Också i övrigt se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i boendet och att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten samt att tillse att detta också följs av hushållsmedlemmar, gäster eller annan som den boende inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för dennes räkning.
 • Det är förbjudet att skjuta upp raketer/fyrverkerier eller sända iväg svävande lyktor från föreningens mark på grund av brandfaran.

 

Förtydligande 2016-12-31: Vad menas med kamphund?

Enligt 19 § i Djurskyddsförordningen är det ”förbjudet att inneha eller genom avfel frambringa hundar som har extremt stor kamplust, blir lätt retade och biter, bara med svårighet kan förmås avbryta angrepp och har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra hundar”.

Således får man i vårt hus alltså varken ha hundar som tillhör ”kamphundsraserna” eller hundar som är kampbenägna och/eller används för kamp.

Lagen om Tillsyn över hundar och katter kan läsas här.

Senast ändrad 16 september, 2023 kl 10:56