Allmänt

En uppdatering från styrelsen

Styrelsen håller för närvarande på att arbeta med sedvanliga styrelseärenden, men utöver detta håller vi också på med förberedelserna inför årsstämman.

Vi skriver en verksamhetsberättelse som kommer att gå ut innan årsstämman, bokar lokal, avslutar ärenden, gör överlämningsunderlag, etc.

Nästa styrelsemöte är den 2 april, och sedan är årsstämman den 23 april.

Om du vill ta upp någonting på årsstämman så skicka in din motion till någon i styrelsen eller till adressen arsmote@engelsmannen4.se eller lägg den i någon av föreningens brevlådor som finns i respektive port (de svarta under informationstavlorna), så att det kommer med i protokollet. Protokollet för extraföreningsstämman i höstas hittar man här.

Sista datum för motioner är 1 april 2013.

Observera att ärenden som inte finns med på kallelsen till årsstämman inte kommer att tas upp på årsmötet. Man måste alltså skicka in sin motion för att den ska diskuteras på årsmötet. Detta för att alla som kallas till årsmötet ska veta vilka punkter som kommer att avhandlas.

Vill du vara med i styrelsen nästa år så kan du skicka in din intresseanmälan till valberedning@engelsmannen4.se.

Kallelse kommer att anslås här på bloggen och på andra platser i huset tidigast 4 veckor innan stämman (26 mars 2013) och senast 2 veckor (9 mars 2013) innan stämman.

Att skriva en motion

Om du vill skicka in en motion till föreningsstämman/årsstämman så ska följande punkter finnas med:

 • Datum för motionens författande
 • Kontaktuppgifter i form av namn, lägenhetsnummer, adress
 • Din motion (vad du föreslår att föreningen beslutar)
 • Motivering och bakgrund till förslaget
 • Din namnteckning

Exempel på dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av protokollförare
 4. Val av justerare tillika rösträknare
 5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 12. Fråga om arvoden
 13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant för denne
 16. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen