Nybyggnation vid Björnsonsgatan 58

Nya bostadshus ska upprättas intill fastigheten på Björnsonsgatan 58. Detta arbete har utannonserats bl.a. i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 2012-06-27 samt ställdes ut under perioden 2012-06-27 till 2012-08-08. Information har även skickats ut enligt sändlista till remissinstanser, berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen samt andra intressenter. Observera att föreningen tog över fastigheten först efter utställningsperioden.

Läs mer här (blogg) och här (Stockholms stads bygg- och plantjänst).

I kungörelsen står följande:

Stadsbyggnadsnämnden har den 25 oktober 2012 antagit förslag till detaljplan för fastigheterna Engelsmannen 6 och Bornholmaren 1 m m i stadsdelen Blackeberg, Dp 2011-03342-54. Beslut i ärende § 23.

Planhandlingarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, måndag – onsdag 9.00 – 16.00, torsdag 9.00 – 18.30, fredag 10.00 – 15.00 (ändrade tider kan förekomma). Handlingarna kan erhållas mot avgift.

Den som är missnöjd med beslutet kan överklaga i brev ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län. Överklagandet ska ha kommit in till Stadsbyggnadsnämnden, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm inom tre veckor från anslagsdatum. Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas brevet vidare till Länsstyrelsen för prövning. Beslutet får dock överklagas endast av den som är berörd av förslaget och som senast under samråd och under eventuell utställningstid skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. I brevet ska anges vilket ärende (Dp – 2011-03342) och vilket beslut som överklagas. Redogör för varför Ni anser att beslutet ska ändras. Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Uppge också postadress och telefonnummer. Den som behöver veta mer om hur man ska gå tillväga, bör ringa till stadsbyggnadskontoret