1. 1.
  Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

 2. 2.
  Val av ordförande vid stämman

  Mikael Muszynski valdes till ordförande vid stämman.

 3. 3.
  Anmälan av protokollförare

  Mikael Engström valdes till protokollförare

 4. 4.
  Val av justerare tillika rösträknare

  Lena Pehrsson och Ulrich Dorwarth valdes till justerare och rösträknare.

 5. 5.
  Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

  Årsstämman svarar ja.

 6. 6.
  Godkännande av dagordning

  Årsstämman svarar ja.

 7. 7.
  Föredragning av styrelsens årsredovisning

  Ordförande vid stämman redovisa innehållet i årsredovisningen.

  Fråga om kostnaden för vatten sjunkit 2020 jämfört med 2019. Svar: Möjligen skillnad i redovisning av kostnadsställe mellan 18/19. Utförligare information kommer till medlemmar efter mötet
  Fråga om övriga kostnader i Underhåll. Utförligare information kommer till medlemmar efter mötet

 8. 8.
  Föredragning av revisionsberättelsen

  Ordförande vid stämman redovisa innehållet i årsredovisningen.

 9. 9.
  Fastställande av resultat- och balansräkningen

  Medlemmarna rösta, ja

 10. 10.
  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

  Medlemmarna rösta, ja

 11. 11.
  Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

  Medlemmarna rösta, ja

 12. 12.
  Fråga om arvoden

  Årsstämman fastställer styrelsearvodet till 4 basbelopp för räkneskapsåret 2020.
  Efter omröstning: 19 för, 6 emot höjning av arvode från 3 prisbasbelopp till 4 prisbasbelopp.
  Valberedningen arvode för räkneskapsåret 2020 satt till 3.000 per person:-

 13. 13.
  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

  3 förslag på bildande av styrelse:

  A 7 ledamöter/1 suppleant
  B 6 ledamöter/2 suppleanter
  C 5 ledamöter 3 suppleanter

  Årsstämman fastställde alternativ C, 5 ledamöter och 3 suppleanter.

 14. 14.
  Val av styrelseledamöter och suppleanter

  14

  Val av ledamöter:
  Lena Pehrsson
  Besime Uyanik
  Michael Johansson
  Mikael Engström

  Suppleanter:
  Oscar Andersson
  Daniel.L
  Tess.Mucherie

  1. 14.1.
   Val av valberedning

   Val av Valberedning:

   Ulrich Dorwarth
   Anders Åström

 15. 15.
  Val av revisor och suppleant för denne

  Bel-Revision väljs till revisor Nya styrelse väljer revisorsuppleant under 2020.

 16. 16.
  Övriga ärenden (inkomna motioner)

  Motion Nr 1 Årsstämman bifaller motionen
  Motion Nr 2 Årsstämman anser frågan besvarad
  Motion Nr 3 Årsstämman avslår motionen

 17. 17.
  Mötet avslutas