FöreningsstämmaKallelse

Kallelse till extrastämma nr 2

By 15 februari, 2024 No Comments

Tack till dem som närvarade på extrastämman 30/1 2024. Stämman valde att anta de nya stadgarna som styrelsen tagit fram. Som tidigare kommunicerat så krävs två extrastämmor för att rösta igenom de nya stadgarna.

Föreningen kallar därför till extrastämma nr 2.

Anledning till kallelse: Stadgeändringar

Föreningen har stadgar från 2011. I och med att lagar ändras med tiden och hårdare krav ställs på bostadsrättsföreningars stadgar, så kräver det att föreningen uppdaterar sina stadgar till dagens krav. Föreningen har därför tagit fram nya stadgar och kallar till extrastämma för att rösta igenom dessa.

Datum: 5 mars

Tid: 19:00

Plats: Nedre garaget.

Dagordning

1. Öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av justerare tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
7. Godkännande av dagordning
8. Antagande av nya stadgar
9. Avslutande

 

Förslag på de nya stadgarna har delats ut till alla medlemmar inför den första extrastämman. Om någon vill ha ett nytt exemplar inför stämma 2 så går det bra att kontakta styrelsen eller så finns de att hämta på vår hemsida här: https://blog.engelsmannen4.se/2024/01/13/kallelse-till-extrastamma/

När extrastämman har genomförts och godkänts för andra gången så kommer föreningen skicka in stadgarna för registrering. När registreringen är godkänt så kommer nya stadgarna att gälla från datumet av godkännandet.

 

Välkommen!

Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Engelsmannen 4