KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2023

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

i BRF Engelsmannen 4

Datum: Den 10 maj 2023

Tid: 19:00

Plats: Biograf Kaskad (Blackebergsplan 3, 168 49 Bromma)

Övrigt:

 • Glöm ej ID-handling och eventuell fullmakt
 • Fika serveras från 18:30

Dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av protokollförare
 4. Val av justerare tillika rösträknare
 5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 12. Fråga om arvoden
 13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant för denne
 16. Beslut motioner och propositioner
 17. Mötet avslutas