FöreningsstämmaKallelse

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2022

By 23 maj, 2022 juni 11th, 2022 No Comments

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

I BRF ENGELSMANNEN 4

Tisdagen den 14 juni, kl 19:00 på Bio Kaskad

Årsredovisningen och förvaltningsberättelsen kommer att delas ut separat inför mötet, senast den 7 juni.

 

Dagordning:

 

 • Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 • Val av ordförande vid stämman
 • Anmälan av protokollförare
 • Val av justerare tillika rösträknare
 • Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 • Godkännande av dagordning
 • Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • Föredragning av revisionsberättelsen
 • Fastställande av resultat- och balansräkningen
 •  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 •  Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 •  Fråga om arvoden
 •  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 •  Val av styrelseledamöter och suppleanter
 •  Val av revision och suppleant för denne
 •  Beslut Motioner och Proposition
 •  Mötet avslutas