Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum: Den 18 maj 2021

Tid: 19:30

Plats: online (länk: https://www.styrelseproffset.se/videomote/2571/dd88b91b4d/ )

Övrigt:

 • Testa gärna länken innan föreningsstämman så att allt funkar som det ska. 
 • Årsredovisningen och förvaltningsberättelse kommer delas ut separat. 

Dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av protokollförare
 4. Val av justerare tillika rösträknare
 5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 12. Fråga om arvoden
 13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant för denne
 16. Beslut Motioner och Proposition
 17. Mötet avslutas