Allmänt

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

By 15 juni, 2020 No Comments

Datum: Den 30 juni 2020

Tid: 19:30

Plats: online (länk: http://meet.google.com/ijw-mbne-wfw )

Övrigt:

 • Testa gärna länken innan föreningsstämman så att allt funkar som det ska. 
 • Kallelse kommer även delas ut i allas postfack.

Dagordning

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av protokollförare
 4. Val av justerare tillika rösträknare
 5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 12. Fråga om arvoden
 13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant för denne
 16. Övriga ärenden (inkomna motioner)
 17. Mötet avslutas