Kallelse till medlemsmöte

29 maj kl. ”direkt efter stämman” på Teater Kaskad

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande och sekreterare
  3. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet
  4. Fråga om kallelse behörigen skett
  5. Godkännande av dagordning
  6. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd
  7. Fråga om stadgeändring
    Det andra mötet i frågan om att ändra stadgarna enligt nya lagkrav. Första mötet hölls den 16 mars 2017.
  8. Mötet avslutas