Avser verksamhetsår 2016.

Kallelse till årsstämma

29 maj kl. 19 på Teater Kaskad i Blackebergs centrum

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Val av protokollförare
 4. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte stämmoordförande justera protokollet
 5. Godkännande av dagordning
 6. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.
 7. Fråga om kallelse behörigen skett.
 8. Styrelsens årsredovisning.
 9. Revisionsberättelse.
 10. Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning.
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställa balansräkningen (resultatdisposition)
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
 13. Arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning
 17. Övriga anmälda ärenden och motioner
  Inga anmälda sådana
 18. Stämman avslutas