Protokoll medlemsmöte 16 mars 2017

Protokoll: Medlemsmöte

16 mars kl. 19.00 i det nedre garaget

Agenda

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
  Till mötesordförande valdes Franz Fischer
  Till sekreterare valdes Jenni Pulli
 3. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet.
  Till rösträknare valdes Mikael Muszynski och Hans Brantefeldt.
 4. Fråga om kallelse behörigen skett.
  Enhälligt JA
 5. Godkännande/fastställande av dagordning.
  Enhälligt JA
 6. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd
 7. Fråga om stadgeändring
  Enhälligt JA
 8. Mötet avslutas