Kallelse medlemsmöte

By 1 mars, 2017 Kallelse

Kallelse: Medlemsmöte

16 mars kl. 19.00 i det nedre garaget

Agenda

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande och sekreterare
  3. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet.
  4. Fråga om kallelse behörigen skett.
  5. Godkännande/fastställande av dagordning.
  6. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd
  7. Fråga om stadgeändring
  8. Mötet avslutas

Information stadgeändring

Enligt nya lagkrav måste stadgarna ändras.

Ändringarna finns gulmarkerade i följande dokument: Stadgeandring.pdf