Aktiviteter i föreningenAllmäntSophantering

Stadgar och annan information

By 11 november, 2012 november 23rd, 2012 No Comments

Information om städdagen

Trevligt att så många kom och bidrog till städdagen idag, trots fars dag och det regniga vädret! Bänkar är nu i förvar för vintern, löv bortkrattade, grovsopor slängda från miljöstugan och blommor inköpta till portarna, bland annat. Tack till alla som bidrog och gjorde att jobbet gick snabbt att utföra!

Ny städdag blir i vår då vi gör vårfint i föreningen.

OBS! De som har grillar ute får själva ansvara för att vinterförvara dessa, föreningen tar inte hand om dessa.

Stadgar publicerade

Nu finns föreningens stadgar publicerade på hemsidan. Ni hittar dem i menyn här ovanför eller genom att klicka på denna länk.

Information och utskick

Framöver kommer ni inte att få lappar i brevlådorna, utan all information kommer att publiceras digitalt här på bloggen eller via e-postutskick. De som vill ha pappersinformation ska anmäla detta till någon i styrelsen, t.ex. genom att lägga information i någons brevlåda. Vi kommer att informera om detta i nästa pappersutskick också. Vill man ha nyheterna sammanfattade bör man alltså registrera sig på nyhetsbrevet.

Vi kommer att informera om händelser, styrelsemöten, ekonomi, föreningar och annat viktigt i dessa utskick och även här på bloggen.

Information om hur saker och ting fungerar

Nu finns det en informationssida på bloggen där det framgår bl.a. hur miljöstugan fungerar (när den nu snart öppnas igen), hur man hittar närmaste återvinningsstation, var man lämnar grovsopor, vilken dag hushållssoporna töms, osv. Saknar ni någon information så se om den finns där. Har ni frågor och funderingar så hör gärna av er till någon i styrelsen, så kan vi dels svara på er fråga men också lägga upp information på hemsidan som berör alla.

Denna information fylls på kontinuerligt.

Bra att känna till kan vara t.ex. att hushållssopor töms måndagar och torsdagar (de behållare där du slänger dina hushållssopor på innergården mellan de båda husen). Städning av trapphus och andra utrymmen sker på tisdagar och den tekniska förvaltningen har rond i husen också på tisdagar.

Ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare

I stadgarna framgår vad du som bostadsrättsinnehavare har rätt till men även är skyldig till. Nedan finns ett urklipp på punkter från stadgarna som är bra att känna till:

* * *

 

§24
Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick.
Bostadsrättshavaren ansvarar bl.a. för:
 • rummens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt,
 • inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el (inkl. proppskåp) till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är ledningar som föreningen försett lägenheten med och de tjänar fler än en lägenhet,
 • glas och bågar i lägenhetens inner- och ytterfönster,
 • lägenhetens ytter- och innerdörrar,
 • svagströmsanläggningar,
 • målning av vattenradiatorer, kall- och varmvattenledningar
 • rökgångar till kakelugnar,
 • reparation på grund av brand-, vattenledningsskada eller ohyra endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll, gästar honom eller som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning,
 • brandskada som annan än bostadsrättshavaren vållat endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsynd som han bort iaktta.
Bostadsrättsföreningen ansvarar bl.a. för
 • ventilationsdon,
 • vattenradiatorer med ventiler och termostat dock ej målning,
 • målning av yttersidor av ytterfönster och ytterdörrar,
 • springventiler,
 • stamledningar
Föreningen ska genom beslut på föreningsstämma åta sig att utföra sådant underhåll som bostadsrättshavaren ska svara för enligt denna paragraf. Ett sådant beslut kan endast avse åtgärd som föreningen avser att vidta i samband med större underhåll eller ombyggnad och berör bostadsrättshavarens lägenhet.
Föreningsstämman kan besluta om att föreningen för att åtgärda brister i en eller flera lägenheter, skall överta ansvaret för reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.
§25
Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen.
/…/
§28
En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke.
Samtycke behövs dock inte
 1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits som medlem i föreningen; eller
 2. om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av kommun eller ett landsting.
Styrelsen skall genast underrättas om en upplåtelse enligt andra stycket.
/…/
§29
Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.
/…/
§31
Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med en bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning:
 1. om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift utöver tre veckor efter förfallodagen.
 2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,
 3. om lägenheten används i strid med 28 eller 29 §§,
 4. om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset.
 5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand åsidosätter något av vad som enligt 25 § skall iakttas vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättshavare,
 6. om bostadsrättshavaren inte fullgör annan honom åvilande skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgöres,
 7. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.
Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.
Uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket 2, 3 eller 5-7 får ske endast om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål.
Ifråga om en bostadslägenhet får uppsägning, på grund av förhållande som avses i första stycket 2, inte heller ske om bostadsrättshavaren efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelse och får ansökan beviljad.
Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till ersättning för skada.