Extra föreningsstämma 15 oktober 2012

By 15 oktober, 2012 november 23rd, 2012 Föreningsstämma

Extra föreningsstämma den 15 oktober 2012

För att välja ny styrelse hölls en extra föreningsstämma den 15 oktober 2012.

Dagordningen var följande:

Protokoll fört vid extra föreningsstämma i Brf Engelsmannen 4 den 15 oktober 2012

 1. Stämman öppnades av Rikard Johansson som hälsade alla hjärtligt välkomna.
 2. Upprättades förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). Röstlängden fastställdes och godkändes.
 3. Till stämmoordförande valdes Rikard Johansson.
 4. Av stämmoordföranden utsågs Jenni Pulli till protokollförare.
 5. Till justeringsman, tillika rösträknare, valdes Klas Bernehjält.
 6. Konstaterades att kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna varför stämman befanns behörig och i ordning utlyst.
 7. Dagordningen fastställdes och godkändes. Noterades att dagordningen även varit en del av kallelsen.
 8. Beslöt bland de närvarande medlemmarna att arvodera avgående och kommande styrelse. Beslöt att arvode ska utgå med 7 000 kr per verksamhetsår och ledamot att fritt fördela inom styrelsen.
 9. Beslutades om nyval av styrelse intill nästa ordinarie årsmöte. Beslöt att som ordinarie ledamöter anta Klas Bernehjält, Ywonne Larsson, Jenni Pulli, Lena Pehrsson, Katja Brandberg, Anette Nygårds och Teodor Arsenie. Inga suppleanter valdes.
 10. Beslutades om val av revisor. Beslöt att anta Deloitte AB (556271-5309) som föreningens revisor med huvudansvarig revisor Andreas Wassberg (821210-xxx).
 11. Frågan om valberedning inför nästa ordinarie årsmöte diskuterades bland de närvarande medlemmarna. Beslöt att välja Robert Nilsson och Mikael Setälä till valberedningen intill nästa ordinarie föreningsstämma.
 12. Mötet avslutades.
Vid mötet närvarade 24 röstberättigade medlemmar av 69 medlemmar (35 %).

Frågor som uppkom på föreningsstämman, utöver de punkter som hade annonserats i daggordningen, var följande:

 • Byta revisor på nästa årsstämma, tidigare dåliga erfarenheter av Deloitte.
 • Beställa en grovsopscontainer.
 • Bänkar och vinterförvaring av utemöbler ska tas in i garaget.
 • Gårdsstädning inför vintern bör has väldigt snart.
 • Klippning av gräs, snöröjning och sandning ska bara betalas efter utfört arbete och inte enligt fast taxa för att säkerställa leverans av dessa tjänster.
 • Starta trädgårdsförening?
 • Ordningsregler
 • Störningsjour
 • Filterbyte
 • Värmebalansering
 • Miljöstugan och sopsortering

Observera att beslut inte har tagits i någon fråga utöver de frågor som annonserades på dagordningen för föreningsstämman. Ovan listade frågor är alltså enbart synpunkter som framkommit.