I ett hus med många människor behöver du och dina grannar visa hänsyn till varandra. För att underlätta samvaron och höja trivseln gäller följande regler:

Den boende förbinder sig att

 • Visa hänsyn för varandra är extra viktigt mellan kl. 22.00-07.00. Undvik störningar genom att tänka på följande:
  • Anpassa volymen på din TV, dator eller stereo så att du inte stör kringboende.
  • Undvik att gå med hårda skor inomhus eller smälla i dörrar och dylikt, eftersom detta är ljud som lätt fortplantar sig i golv och väggar.
  • Vid inflyttning och andra tillfällen inte spika eller borra i lägenheten mellan klockan 20.00 och 07.00 på vardagar och mellan 20.00 och 10.00 på lördag, söndag och helgdag.
  • Undvika störande vattenspolning i lägenheten, särskilt mellan 23.00 och 06.00.
  • Tappa inte upp badvatten eller töm stora mängder vatten sent på kvällen eller på natten.
  • Tänk också på att det är lyhört i trapphusen. Spring, lek och smällande dörrar kan lätt bli störande. Som boende ansvarar du även för att dina gäster inte stör grannarna.
  • Att ha fest är trevligt, men informera gärna dina grannar i god tid innan. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. En bra regel är att sänka ljudnivån ju senare det blir på kvällen.
 • Av trivsel-, hygien- och framför allt brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att förvara sopor, möbler, pulkor, cyklar eller barnvagnar i korridoren, trapphuset eller källaren. Det försvårar även för städpersonalen.
 • Inte röka i husets allmänna utrymmen.
 • Inte köra bil eller annat fordon inom fastigheten så att fara, störning eller annan lägenhet uppkommer samt att endast parkera bil eller annat fordon inom fastigheten på anvisade parkeringsplatser.
 • Inte vid något tillfälle hålla s.k. kamphund i lägenheten eller fastigheten i övrigt, att i övrigt hålla tillsyn över hund, katt eller annat husdjur så att husdjuret inte orsakar störningar, skadar eller förorenar lekplatser och trädgårdsytor eller utrymmen i huset och att husdjuret inte springer lös inom fastigheten samt att inte inom fastigheten lägga ut mat till djur.
 • Också i övrigt se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i boendet och att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten samt att tillse att detta också följs av hushållsmedlemmar, gäster eller annan som den boende inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för dennes räkning.
 • Inte utan särskilt tillstånd av Styrelsen installera tvätt- eller diskmaskin (s.k. bänkdiskmaskin får dock installeras) eller köksfläkt och att vid installationen efter sådant tillstånd utföra installationen på ett fackmannamässigt sätt, att utöva tillsyn och kontroll av maskinen med vattenanslutningar och dylikt samt att vid varje tillfälle efter användandet stänga av vattnet till maskinen.
 • Inte utan särskilt tillstånd från Styrelsen uppsätta parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt och att vid uppsättandet tidigare nämnda följa de monteringsanvisningar och regler som Styrelsen anger.
 • Inte utan särskilt tillstånd av Styrelsen placera föremål i entré, trapphus, vinds- och källargångar samt att med hänsyn till brandfara m.m. inte belamra lägenheten, vinds- eller källarkontor.
 • Hålla ordning på balkongen och inte använda balkongen till förvaring.
 • Tvättstuga har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvarar för! Det betyder att du själv städar upp i tvättstugan efter att du använt den. Du ska alltså lämna tvättstugan ren och fräsch, så som du själv vill möta den. Städmaterial finns i tvättstugan.
 • Följa regler och anvisningar för sopnedkast, grovsopor och miljöstuga.
 • Inte utan särskilt tillstånd från styrelsen ändra lägenhetens fasta inredning eller utrustning samt att inte göra ingrepp eller förändring i lägenhetens vatten-, värme- eller elsystem.
 • Hålla balkong och altan fri från snö och is, att inte lämna fönster eller dörr öppen så att vatten- eller frysskada kan uppkomma, att inte utan särskilt tillstånd av Styrelsen placera blomlåda eller dylikt på utsidan av fönster, balkong- eller altanräcke samt att inte grilla på balkong, altan eller uthomhus i närheten av huset.
 • Inte i diskho, handfat eller toalettstol spola ned vätskor (t.ex. matolja) eller föremål som kan orsaka stopp i fastighetens avlopp.
 • Snarast till Styrelsen anmäla fel eller brister som uppkommer i lägenheten samt förekomst av ohyra och skadeinsekter i lägenheten.
 • Teckna hemförsäkring för lägenheten samt att vidmakthålla sådan försäkring under hyresförhållandet.

Förtydligande: Vad menas med kamphund?

Enligt 19 § i Djurskyddsförordningen är det ”förbjudet att inneha eller genom avfel frambringa hundar som har extremt stor kamplust, blir lätt retade och biter, bara med svårighet kan förmås avbryta angrepp och har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor eller andra hundar”.
Således får man i vårt hus alltså varken ha hundar som tillhör ”kamphundsraserna” eller hundar som är kampbenägna och/eller används för kamp.

Senast ändrad 2016-12-31

Ordningsreglerna ej ändrade, men avsnittet om kamphund har förtydligats med extra stycke längst ner på sidan.